windesk.fm

Destek Hizmetleri Yönetimi

Verimlilik, Hizmet Kalitesi ve Maliyet Kontrolü için…

Destek Hizmet Yönetimi; bakım yönetimi dışında kalan (temizlik, atık, güvenlik, otopark, bahçe, peyzaj, ilaçlama gibi) hizmetlerin yönetimini kapsamaktadır. windesk.fm Hizmet Yönetimi uygulaması, bir organizasyonun hizmet süreçlerini etkili bir şekilde planlama, uygulama, yönetme ve iyileştirme amaçlı bir uygulama yazılım paketidir. Amacı; müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini optimize etmek, maliyetleri kontrol altında tutmaktır.

windesk.fm

Destek Hizmetleri Yönetimi Uygulamaları

Alan Yönetimi

Alan Yönetimi Süreçlerinizi Koordine Edin

 • Tesisinize ait kat planı verilerini sisteme tanımlayın, alanlarınızın kullanımlarını en verimli düzeye çıkarın.
 • Alanlarınızı işe uygun planlayarak çalışan motivasyonunu ve deneyimini artırın.
 • Alanlardaki kullanılacak sarf ve malzemelerin optimum kullanımı ve yönetimi için kaynak yönetimi yapın.
 • Hizmet süreçlerine öngörücü IoT-sensör çözümlerini dahil edin.
 • Malzeme ve sarf stok takibi yapın, malzeme talepleri ve alanlara göre kullanım analizi gibi özellikler sayesinde tasarruf yapın.
 • Acil durum planları oluşturun, temizlik ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahalesini sağlayın.
 • Temizlik personelinizin performansını izleyin, iş gücü planlamasını optimize edin.


Hizmet Yönetimi

Hizmet Süreçlerinizi Planlayın, Yönetin, İyileştirin

 • Müşteri veya iç kullanıcılardan gelen hizmet taleplerini alın, süreçleri etkili bir şekilde planlayın, uygulayın ve yönetin.
 • Hizmet verilerini analiz edin, veri analitiği ile sürekli performans izleme ve iyileştirme sağlayın.
 • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini ve performans metriklerini artırın.
 • Hizmet kalitesini optimize edin. Hızlı yanıt ve etkin iletişimle iç kullanıcı ve müşteri memnuniyetini artırın.
 • Personel ataması, ekipman, depo sarf yönetimi gibi konularda kaynak yönetimi yapın ve kaynaklarınızı daha etkin kullanın.
 • Hizmet kaynak yönetimi süreç otomasyonuyla maliyetleri azaltın.

Personel Yönetimi

Personellerinize İlişkin Tüm Süreçleri Optimize Edin

 • Tesis içindeki personel hareketliliğini izleyin, güvenliği sağlama, kimlik kartı oluşturma ve yetkilendirme süreçlerini optimize edin.
 • Puantaj verileri üzerinden izin, izin türleri, mesai gibi konuların takibini ve raporlamasını yapın.
 • Personelin çalışma saat ve çalışma aktivitelerini anlık olarak izleyin.
 • Kimlik Kartı Yönetimiyle, tesis personelinin tanımlanması, güvenliği ve operasyonel süreçlere entegrasyonunu sağlayın.
 • Personelin firma kayıtlarını tutun, özlük bilgileri, sertifikasyon, sağlık gibi önemli verileri sistematik bir şekilde kaydedin.

İş Emri Yönetimi

Mobil İş Emriyle Görev Yönetim Verimliliğinizi Arttırın

 • Sınırsız iş emri oluşturun, atayın ve yürütün.
 • İş emirlerini istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan oluşturun.
 • Çözüm sürelerini izleyin ve performansı sürekli artırın.
 • Hizmet taleplerinin belirli bir iş akışına göre ilerletin, gerekli durumlarda otomatik atama ve önceliklendirme yapın.
 • Hizmet taleplerini hızlı bir şekilde çözerek iş sürekliliğini sağlayın.
 • Hizmetlerinizi önceden planlayın, ekibinizin günlerini önceden planlamasına olanak tanıyın.
 • Etkileşimi kolaylaştırın, talep durumları hakkında güncel bilgiler sağlayın.
 • Operasyonel deneyim ve dokümanları kurumsal belleğinize kaydedin.

Depo, Malzeme Yönetimi

Tedarik Yönetimi Yapın

 • Deponuza ait tüm hareketleri deponuzun fiziksel işleyişine göre kontrol altına alın, malzeme akışını optimize edin.
 • Fiziksel, sanal veya kişisel depo düzeylerini kontrol edin ve depo operasyonlarını verimli bir şekilde yönetin.
 • Stoklarınızı anlık olarak takip edin, yerleşim planındaki değişiklikleri izleyin.
 • Yapılan her işlemin anlık olarak kayıtlarını oluşturun.
 • Malzeme girişlerini, stok düzeltmelerini, stok sayımını, toplama veya sevkiyat planlaması gibi lojistik süreçlerinizi çok daha kolay ve verimli hale getirin.
 • Tesiste kullanılacak malzeme-sarfların tüketim hızını ve kullanım alanlarını izleyin.
 • IoT-sensör teknolojilerinin kullanımı ile saat, dönemsel, mevsimlik dilimlerde Depo Malzeme-Sarf Yönetimi analizleri yapın.

Sözleşme Yönetimi

İş Ortaklarınızın Hizmet Performansını Değerlendirin

 • Sözleşme yönetimiyle, iş ortaklarınızla aranızdaki taahhütleri belirleyin, takip edin, riskleri azaltın.
 • Sözleşme şartlarının hukuki normlara uygun olarak yönetilmesini sağlayın ve hukuki sorunların önüne geçin.
 • Hizmetlere performans ölçümleri için metrikler, KPI’lar, SLA hedefleri bağlayın.
 • Sözleşme süreçlerini etkili ve verimli olarak yöneterek iş süreçlerindeki verimliliği artırın.
 • Sözleşme kapsamındaki bütçe ve maliyet kontrollerini sağlayarak finansal yönetiminizi güçlendirin.
 • Sözleşme yönetim süreçlerini otomatize edin, izleyin ve raporlayın.

Mobil Uygulama

İş Süreçlerini Hızlandırın, Çalışan Verimliliğini Artırın

 • Hizmet taleplerini ve acil durum bildirimlerini mobil uygulama üzerinden oluşturun ve çalışan verimliliğini artırın.
 • İş emri ve görev süreçlerine ilişkin (üstüne aldı, çalışıyor, tamamlandı gibi) aşamaları anlık takip edin.
 • Canlı veri analiziyle karar alma süreçlerinizi destekleyin.
 • Hizmet bildirimlerini, diğer kullanıcılara hızlı bir şekilde iletin ve izlenebilir yapın.
 • Barkod, NFC  veya QR kod okuma gibi özellikler ile hizmet mahal tanımlama sürecini hızlandırın, hizmet yerini anlayın.
 • Belirlenmiş bazı hizmetler için İş Güvenliği onayını alarak ilerleyin.
 • Gereksiz veri girişlerini engelleyin,  risk değerlendirmeleri yapın.
 • Saha hizmet çalışanlarına gerçek zamanlı güncel veri sağlayın.

Yardım Masası

Azalan Maliyet, Artan Operasyonel Performans Tek Noktada

 • Tüm bildirimleri tek bir merkezde kayıt altına alın, tüm hizmet aktivitelerini merkezi bellekte yönetin.
 • Taleplerle ilgili bütün ayrıntıları görün, geçmiş yanıtları inceleyin, taleplerle ilgili önceliklendirmeler yapın.
 • Acil durumlarda otomatik çağrılar oluşturun, hızlı müdahale imkânı sağlayın.
 • Tekrarlayan yanıtları ya da sistem tarafından gönderilen uyarı mesajlarını otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin.
 • Veri analizi ve raporlama araçlarını kullanarak raporlama ve dokümantasyon oluşturun.
 • Bilgi bankası aracılığı ile yapılan aramaların bir kısmının yardım masası personeline ulaşmadan, bilgi bankası yönlendirme çözümüne aktarın.

Denetim Yönetimi

Operasyonel Mükemmelliği Sürdürün ve İyileştirin

 • Belirlenen denetim planları doğrultusunda operasyonel süreçleri adım adım inceleyin.
  Tespit edilen uygunsuzlukları kayıt altına alın.
 • Düzeltici ve önleyici eylemlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlayın.
 • Denetim Performans Raporları oluşturun.
 • Denetim süreçlerinin etkinliğini ve denetçilerin yeteneklerini değerlendirin.
 • Denetim süreçlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önlemler alın.
 • Şeffaflığı artırarak organizasyon içinde ve dış paydaşlar nezdinde hesap verebilirliği sağlayın.
 • Hizmet performansını ve kullanımını izleyin, hizmet aktiviteleri ve kontrol listelerini belgeleyin.
 • İlgili raporların düzenli olarak incelenmesiyle gelecekteki planlamaya katkı sağlayın.

Raporlama Yönetimi

Raporlama Yapın, Doküman Oluşturun

 • Hizmet performansını ve kullanımını izleyin, hizmet aktiviteleri ve kontrol listelerini belgeleyin.
 • İlgili raporların düzenli olarak incelenmesiyle gelecekteki planlamalara katkı sağlayın.
 • Acil durum anında bilgilendirme ve raporlama yapın.
 • Grafikler, tablolar ve diğer görsel öğelerle bilgileri daha etkili bir şekilde sunun.

Destek Hizmetleri Yönetimi Uygulama Örneği

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik Süreçlerininiz için Veri Odaklı Kararlar Alın

 • Süreçleri daha güvenli hale getirin.
 • Güvenlik olaylarını sistemli bir şekilde kaydedin ve takip edin, belgeleyin.
 • Güvenlik ekipleri arasındaki iletişimi kolaylaştırın ve acil durumlarda hızlı hareket edilebilmesine olanak sağlayın.
 • Tesis içindeki güvenlik standartlarının veri odaklı olarak iyileştirilmesine ve yükseltilmesine katkı sağlayın.
 • IoT – sensör teknolojileriyle acil durum uyarıları, gerçek zamanlı personel, varlık takibi vb. hususlarda hızlı hareket edin.
 • Risk analizi yapın. Gerekli önlemleri planlayın acil durum senaryoları oluşturun.
 • Olaylar ve güvenlik ihlalleri hakkında raporlar oluşturun. Raporlara resim, video, ses kaydı dosyaları ekleyin.

Destek Hizmetleri Yönetimi Uygulama Örneği

Temizlik Yönetimi

Temizlik İş Süreçlerini
Optimize Edin

 • İş süreçlerini optimize edin, işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayın.
 • Hizmet süreçlerine öngörücü IoT – sensör çözümlerini dahil edin.
 • Temizlik sarf malzemelerini takip edin ve maliyetlerinizi azaltın.
 • Malzeme ve sarf stok takibi yapın, malzeme talepleri ve alanlara göre kullanım analizi gibi özellikler sayesinde tasarruf yapın.
 • IoT – sensör teknolojileriyle acil durum uyarıları, gerçek zamanlı personel, varlık takibi vb. hususlarda hızlı hareket edin.

Destek Hizmetleri Yönetimi Uygulama Örneği

Öngörücü Hizmet Yönetimi

Islak Zemin Kullanımında Akıllı Hizmet Yönetimi Yapın

 • Toplanan tüm veriler ışığında windesk.fm ortamından açılan iş emirleri ile saha operasyonlarınızı hızlı ve doğru şekilde yönetin.
 • Çağrı tabanlı ve IoT sensörler kullanımlı öngörücü hizmet yönetimi yapın.
 • Ürünlerin takibinde etkin çözüm sağlayarak; ıslak zemin kullanımlarında azalma uyarısı, arızalı ürün tespit alarmı ve acil durum yönetimi sağlayın.
 • Akıllı Hizmet Yönetimi başlığı altında toplanan ve ihtiyaçlara göre sürekli çeşitlenen bu çözümlerden bazı örnekleri görün.
 • Sıvı Sabunluk Seviye Tespiti
 • Z Peçetelik ve Kâğıt Peçetelik Seviye Kontrolü
 • Atık Takibi
 • Sifon Kullanım ve Statü Bilgisi
 • Pisuvar Kullanım Bilgisi
 • Tuvalet Kapısı Kontrol Bilgisi
 • Temizlik Personeli Takibi.